Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФIРМА «ТРОЯНДА»
  2. Код за ЄДРПОУ: 03359658
  3. Місцезнаходження: 04123 м. Київ, вул. Осиповського, 1-А
  4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 430-14-30, +380 (44) 430-14-30
  5. Електронна поштова адреса: evgen@troianda.com.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://www.troianda.com.ua/
  7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

Річними загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочини, предметом (характером) яких є: одержання Товариством  грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії, будь-яких інших господарських договорів та інших правочинів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін.

Гранична сукупна вартість таких правочинів — 2000000,00 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 310550 тис. грн..

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 644%

Загальна кількість голосуючих акцій — 212119400, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 212014157, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 212014157 та «проти»  — 0 прийняття рішення.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Директор Обрiзкiв Р. Л. 27.04.2018

Комментарии закрыты.