Інша інформація

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (Річних).

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

(Річних)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРОФІРМА “ТРОЯНДА” (код за ЄДРПОУ 03359658, місцезнаходження: Україна, 04123, м. Київ, вулиця Осиповського, будинок 1-А) (надалі-Товариство) повідомляє про скликання Річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Загальні збори), які відбудуться 27 квітня 2017 року о 8 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Осиповського, буд. 1-А, другий поверх, кімната № 19.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 7 год. 40 хв, закінчення реєстрації акціонерів: 7 год. 55 хв. у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань, винесених на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії та визначення терміну на який вони обираються.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Міщенко Віту Василівну та Черній Галину Мефодіївну(в особі представника Гладченко Оксани Леонідівни). Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих Загальних зборів.

 1. Обрання Голови Загальних зборів, секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів  акціонерів Федоришину Людмилу Микитівну, секретарем – Мадана Олександра Васильовича.

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Ухвалити запропонований регламент проведення Загальних зборів: час на доповідь – до 10 хвилин; виступ по Порядку денному – до 15 хвилин; виступ в дебатах – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. Форма голосування – за допомогою бюлетенів.

 1. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

 1. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

 1. Затвердження розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Питання щодо розподілу прибутку не розглядати. Прибуток товариства за 2016 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

 1. Затвердження розміру річних дивідендів та про їх виплату з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: За результатами діяльності Товариства в 2016 р, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії за 2016 рік задовільною.

 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, визначені Статутом Товариства.

 1. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на його підписання та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директору Товариства з правом передоручення третім особам.

Проект рішення: Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» в новій редакції та надати повноваження на його підписання та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директору Товариства Москаленку Ігорю Вікторовичу з правом передоручення третім особам.

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість та попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (по 26 квітня 2018 року включно), затвердження яких відноситься до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість та попередньо надати згоду про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (по 26 квітня 2018 року включно), затвердження яких відноситься до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства, гранична сукупна вартість таких правочинів — 2000000,00 тис. грн., в тому числі, але не обмежуючись правочини, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії та інших правочинів. Підтвердити, що такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов’язаних з ними.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА».

( тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

2016 р.

Попередній

2015 р.

Усього активів

582978

798499

Основні засоби

171

1729

Довгострокові фінансові  інвестиції

Запаси

175081

232413

Сумарна дебіторська заборгованість

259058

4928

Грошові кошти та їх еквіваленти

4515

14859

Нерозподілений прибуток

(203507)

(468198)

Власний капітал

(5933)

117911

Статутний капітал

53030

53030

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

588911

680588

Чистий прибуток

273281

(23657)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

212119400

212119400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

38

41

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах на 24 годину «21» квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (уповноважених представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься за місцем їх проведення у зазначені вище дату та час. Для участі в Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

До дати проведення Загальних зборів, з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери (їх уповноважені представники) за письмовим зверненням можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, кімната № 18) з 9 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. кожного робочого дня (з понеділка по п’ятницю) та в день проведення Загальних зборів–у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами–Директор Москаленко Ігор Вікторович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://troianda.com.ua Телефон для довідок: (044) 430-14-30

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковане 27.03.2017 року в офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 (2563).

Директор ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» Москаленко І.В.

Квартальная информация за 2 квартал 2016 года

Квартальна інформація за 2-ий квартал 2016 року

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Протокол №26/04/16 від 26.04.2016 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АГРОФIРМА «ТРОЯНДА»

2. Код за ЄДРПОУ: 03359658

3. Місцезнаходження: 04123 м. Київ, вул. Осиповського, 1-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 430-14-30, (044) 430-14-30

5. Електронна поштова адреса: evgen@troianda.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: http://troianda.com.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати

фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення достроково

припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства з обмеженою

вiдповiдальнiстю «КУА «АВАЛОН» ПНВIФЗТ «Троянда» (код за ЄДРПОУ 35264255).

Підстава рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р.

(Протокол №26/04/16 від 26.04.2016 р.). Посадова особа перебувала на посаді члена

Наглядової ради з 03.04.2014 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у

відсотках) — 10,0014%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення достроково

припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства з обмеженою

вiдповiдальнiстю «IНТЕР-IНВЕСТ»(код за ЄДРПОУ 32310984). Підстава рішення —

рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р. (Протокол №26/04/16

від 26.04.2016 р.). Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з

03.04.2014 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) — 89,9484%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення достроково

припинити повноваження члена Наглядової ради Мадана Олександра Васильовича.

Підстава рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р.

(Протокол №26/04/16 від 26.04.2016 р.). Згоди на розкриття паспортних даних особою не

надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова

особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 03.04.2014 р. Розмір частки в

статутному капіталі емітента (у відсотках) — 0,000036%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення обрати

членом Наглядової ради Мадана Олександра Васильовича з 01.05.2016 р. Підстава

рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р. (Протокол

№26/04/16 від 26.04.2016 р.). Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Строк, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi

злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) — 0,000036%.

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: інженер по

організації експлуатації і ремонту будівель і споруд, головний інженер.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення обрати

членом Наглядової ради Погрібного Валерія Олександровича з 01.05.2016 р. Підстава

рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р. (Протокол

№26/04/16 від 26.04.2016 р.). Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Строк, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi

злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) — 0%. Перелiк

попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний

директор.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення обрати

І. Загальні відомості

ІІ. Текст Повідомлення

членом Наглядової ради Федоришину Людмилу Микитівну з 01.05.2016 р. Підстава

рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р. (Протокол

№26/04/16 від 26.04.2016 р.). Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Строк, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi

злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) —

0,00000047%. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти

рокiв: бухгалтер, головний бухгалтер.

Членами Наглядової ради Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення обрати Головою

Наглядової ради Федоришину Людмилу Микитівну з 01.05.2016 р. Підстава рішення —

рішення членів Наглядової ради Товариства від 26.04.2016 р. Згоди на розкриття

паспортних даних особою не надано. Строк, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі

емітента (у відсотках) — 0,00000047%. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа

протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер, головний бухгалтер.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор Москаленко I. В. 27.04.2016

III. Підпис

про скликання 26 квітня 2016 року Річних загальних зборів акціонерів Товариства

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРОФІРМА “ТРОЯНДА”

(код за ЄДРПОУ 03359658) (надалі-Товариство),

місцезнаходження: Україна, 04123, м. Київ, вулиця Осиповського, будинок 1-А,

повідомляє про скликання 26 квітня 2016 року

Річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Загальні збори).

Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

26 квітня 2016 року о 8 годині 30 хвилин за адресою:

Україна, м. Київ, вул. Осиповського, буд. 1-А, другий поверх, кімната № 19.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: о 8 годині 15 хвилин, закінчення реєстрації: о 8 годині 25 хвилин у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів Товариства та обрання Голови Загальних зборів, секретаря Загальних зборів.

 3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

 4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.

 6. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

 7. Затвердження розміру річних дивідендів та про їх виплату з урахуванням вимог, передбачених законом.

 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії Товариства.

 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

 10. Внесення змін до Статуту Товариства (інших локальних нормативно-правових актів Товариства), затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» в новій редакції та надання повноважень на підписання та реєстрацію Статуту (інших локальних нормативно-правових актів) Товариства в новій редакції директору Товариства з правом передоручення третім особам.

 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

 12. Обрання членів Наглядової ради.

 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 14. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2015 році та до дати проведення Загальних зборів Товариства в 2016 році, затвердження яких передбачене Загальними зборами Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА».

( тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

2015 р.

 Попередній          

2014 р.

Усього активів

798499

943912

Основні засоби

1729

2774

Довгострокові фінансові  інвестиції

Запаси

232413

166771

Сумарна дебіторська заборгованість

4928

16235

Грошові кошти та їх еквіваленти

14859

7564

Нерозподілений прибуток

(468198)

(444541)

Власний капітал

117911

141568

Статутний капітал

53030

53030

Довгострокові зобов’язання

499

Поточні зобов’язання

680588

801845

Чистий прибуток

(23657)

(49679)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

212119400

212119400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

41

59

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах на 24 годину «20» квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у Загальних зборах проводитиметься за місцем їх проведення у зазначений вище час. Для участі в Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

З документами, що стосуються питань порядку денного Загальних зборів, акціонери (їх уповноважені представники) за письмовим зверненням можуть ознайомитись у Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, кімната № 18) з 9-00 до 17‑00 кожного робочого дня та під час проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні 24.03.2016 року № 53 «Бюлетень. Цінні папери України».

Телефон для довідок: (044) 430-14-30

Директор

ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» Москаленко І.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

03359658_18.06.2015_publication

оголошення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів

оголошення про скликання 18 червня 2015 року позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Загальні збори) (та у зв’язку з тим, що
Річні загальні збори акціонерів Товариства, які були призначені на 21.04.2015р.
не відбулися за відсутністю кворуму

Оголош_на_18.05.2015Акціонер

про скликання 21 квітня 2015 року Річних загальних зборів акціонерів Товариства

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРОФІРМА “ТРОЯНДА”
(код за ЄДРПОУ 03359658) (надалі-Товариство), місцезнаходження: Україна, 04123, м. Київ, вулиця Осиповського, будинок 1-А, повідомляє про скликання 21 квітня 2015 року
Річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Загальні збори).
Дата, час та місце проведення Загальних зборів:
21 квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м. Київ, вул. Осиповського, буд. 1-А, другий поверх, кімната No 19.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: об 11 годині 00 хвилин,
закінчення реєстрації: об 11 годині 45 хвилин у день проведення Річних загальних зборів за місцем їх проведення.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів Товариства та обрання членів лічильної
комісії, Голови Загальних зборів, секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження
звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2014 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014
рік.
5. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням
вимог, передбачених законом.
6. Затвердження розміру річних дивідендів та про їх виплату з урахуванням вимог, передбачених
законом.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту
Ревізійної комісії Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноваження члена Ревізійної комісії
Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання члена Ревізійної комісії.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з членом Ревізійної комісії, встановлення розміру його винагороди, обрання
особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ним.
12. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або
послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності товариства; в тому числі затвердження договорів, укладених
Товариством в 2014 році та в 2015 році, затвердження яких передбачене Загальними зборами
Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» в новій редакції та надання повноважень на
підписання та реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції директору Товариства з правом
передоручення третім особам.

Оголош_на_19.03.2015

про здійснення дострокового погашення Товариством облігацій серії «Р»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРОФІРМА “ТРОЯНДА” (код за ЄДРПОУ 03359658, місцезнаходження: 04123, м. Київ, вул. Осиповського, буд. 1-А) (надалі — Товариство), яке є емітентом облігацій серії «Р» (далі-облігації серії «Р») відповідно до Проспекту емісії облігацій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА», зареєстрованого 27.01.2014 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (опублікованого 06.02.2014 року в №25 (1778) Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку») (далі-Проспект емісії) та на виконання рішення Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 16/01/15 від 16.01.2015р.) повідомляє власників облігацій серії «Р» (власників Лотів, інш.) про здійснення дострокового погашення Товариством облігацій серії «Р», у зв’язку з введенням (здачею) в експлуатацію будинків раніше запланованого терміну, а саме: погашення облігацій серії «Р» починається «03» лютого 2015 року і закінчується «01» лютого 2016 року (включно), зокрема дата закінчення погашення залишається незмінною.
Товариство додатково повідомляє, що дострокове погашення випуску облігацій серії «Р» здійснюється на умовах визначених Проспектом емісії.

про початок уточнення пакету облігацій серії «Р»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРОФІРМА “ТРОЯНДА” (код за ЄДРПОУ 03359658, місцезнаходження: 04123, м. Київ, вулиця Осиповського, будинок 1-А), (надалі — Товариство), повідомляє про початок уточнення пакету облігацій серії «Р», на виконання Проспекту емісії облігацій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА», прийнятого відповідно до Протоколу №18/11/13 від 18.11.2013р. Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, зареєстрованого 27.01.2014 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та опублікованого 06.02.2014 року в №25 (1778) Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Власники облігацій повинні до «02» лютого 2015 року звернутись до Товариства для складання та підписання Акта звірки пакету облігацій (Лоту).

про здійснення дострокового погашення Товариством облігацій серії «О»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРОФІРМА “ТРОЯНДА”
(код за ЄДРПОУ 03359658, місцезнаходження: 04123, м. Київ, вул. Осиповського, буд. 1-А) (надалі — Товариство), яке є емітентом облігацій серії «О» (далі-облігації серії «О») відповідно до Проспекту емісії облігацій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА», зареєстрованого 15.02.2012 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (опублікованого 16.02.2012 року в №29 бюлетеня «Бюлетень. Цінні папери України») (далі-Проспект емісії) та на виконання рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 28/10/14 від 28.10.2014р.) повідомляє власників облігацій серії «О» (власників Лотів, інш.) про здійснення дострокового погашення Товариством облігацій серії «О», у зв’язку з введенням (здачею) в експлуатацію будинків раніше запланованого терміну, а саме: погашення облігацій серії «О» починається «23» грудня 2014 року і закінчується «01» вересня 2015 року (включно), зокрема дата закінчення погашення залишається незмінною.
Товариство додатково повідомляє, що дострокове погашення випуску облігацій серії «О» здійснюється на умовах визначених Проспектом емісії.