Квартальная информация за 2 квартал 2016 года

Квартальна інформація за 2-ий квартал 2016 року

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Протокол №26/04/16 від 26.04.2016 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АГРОФIРМА «ТРОЯНДА»

2. Код за ЄДРПОУ: 03359658

3. Місцезнаходження: 04123 м. Київ, вул. Осиповського, 1-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 430-14-30, (044) 430-14-30

5. Електронна поштова адреса: evgen@troianda.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: http://troianda.com.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати

фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення достроково

припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства з обмеженою

вiдповiдальнiстю «КУА «АВАЛОН» ПНВIФЗТ «Троянда» (код за ЄДРПОУ 35264255).

Підстава рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р.

(Протокол №26/04/16 від 26.04.2016 р.). Посадова особа перебувала на посаді члена

Наглядової ради з 03.04.2014 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у

відсотках) — 10,0014%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення достроково

припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства з обмеженою

вiдповiдальнiстю «IНТЕР-IНВЕСТ»(код за ЄДРПОУ 32310984). Підстава рішення —

рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р. (Протокол №26/04/16

від 26.04.2016 р.). Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з

03.04.2014 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) — 89,9484%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення достроково

припинити повноваження члена Наглядової ради Мадана Олександра Васильовича.

Підстава рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р.

(Протокол №26/04/16 від 26.04.2016 р.). Згоди на розкриття паспортних даних особою не

надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова

особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 03.04.2014 р. Розмір частки в

статутному капіталі емітента (у відсотках) — 0,000036%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення обрати

членом Наглядової ради Мадана Олександра Васильовича з 01.05.2016 р. Підстава

рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р. (Протокол

№26/04/16 від 26.04.2016 р.). Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Строк, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi

злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) — 0,000036%.

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: інженер по

організації експлуатації і ремонту будівель і споруд, головний інженер.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення обрати

членом Наглядової ради Погрібного Валерія Олександровича з 01.05.2016 р. Підстава

рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р. (Протокол

№26/04/16 від 26.04.2016 р.). Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Строк, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi

злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) — 0%. Перелiк

попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний

директор.

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення обрати

І. Загальні відомості

ІІ. Текст Повідомлення

членом Наглядової ради Федоришину Людмилу Микитівну з 01.05.2016 р. Підстава

рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2016 р. (Протокол

№26/04/16 від 26.04.2016 р.). Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Строк, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi

злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) —

0,00000047%. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти

рокiв: бухгалтер, головний бухгалтер.

Членами Наглядової ради Товариства 26.04.2016 р. прийнято рішення обрати Головою

Наглядової ради Федоришину Людмилу Микитівну з 01.05.2016 р. Підстава рішення —

рішення членів Наглядової ради Товариства від 26.04.2016 р. Згоди на розкриття

паспортних даних особою не надано. Строк, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі

емітента (у відсотках) — 0,00000047%. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа

протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер, головний бухгалтер.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор Москаленко I. В. 27.04.2016

III. Підпис

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року

03359658_1_2016

про скликання 26 квітня 2016 року Річних загальних зборів акціонерів Товариства

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРОФІРМА “ТРОЯНДА”

(код за ЄДРПОУ 03359658) (надалі-Товариство),

місцезнаходження: Україна, 04123, м. Київ, вулиця Осиповського, будинок 1-А,

повідомляє про скликання 26 квітня 2016 року

Річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Загальні збори).

Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

26 квітня 2016 року о 8 годині 30 хвилин за адресою:

Україна, м. Київ, вул. Осиповського, буд. 1-А, другий поверх, кімната № 19.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: о 8 годині 15 хвилин, закінчення реєстрації: о 8 годині 25 хвилин у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів Товариства та обрання Голови Загальних зборів, секретаря Загальних зборів.

 3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

 4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.

 6. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

 7. Затвердження розміру річних дивідендів та про їх виплату з урахуванням вимог, передбачених законом.

 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії Товариства.

 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

 10. Внесення змін до Статуту Товариства (інших локальних нормативно-правових актів Товариства), затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» в новій редакції та надання повноважень на підписання та реєстрацію Статуту (інших локальних нормативно-правових актів) Товариства в новій редакції директору Товариства з правом передоручення третім особам.

 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

 12. Обрання членів Наглядової ради.

 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 14. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2015 році та до дати проведення Загальних зборів Товариства в 2016 році, затвердження яких передбачене Загальними зборами Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА».

( тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

2015 р.

 Попередній          

2014 р.

Усього активів

798499

943912

Основні засоби

1729

2774

Довгострокові фінансові  інвестиції

Запаси

232413

166771

Сумарна дебіторська заборгованість

4928

16235

Грошові кошти та їх еквіваленти

14859

7564

Нерозподілений прибуток

(468198)

(444541)

Власний капітал

117911

141568

Статутний капітал

53030

53030

Довгострокові зобов’язання

499

Поточні зобов’язання

680588

801845

Чистий прибуток

(23657)

(49679)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

212119400

212119400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

41

59

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах на 24 годину «20» квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у Загальних зборах проводитиметься за місцем їх проведення у зазначений вище час. Для участі в Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

З документами, що стосуються питань порядку денного Загальних зборів, акціонери (їх уповноважені представники) за письмовим зверненням можуть ознайомитись у Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, кімната № 18) з 9-00 до 17‑00 кожного робочого дня та під час проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні 24.03.2016 року № 53 «Бюлетень. Цінні папери України».

Телефон для довідок: (044) 430-14-30

Директор

ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» Москаленко І.В.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

03359658_2015

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2015 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2015 року

zvit-2015-III

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 року

zvit-2015-I

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

03359658_18.06.2015_publication

оголошення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів

оголошення про скликання 18 червня 2015 року позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Загальні збори) (та у зв’язку з тим, що
Річні загальні збори акціонерів Товариства, які були призначені на 21.04.2015р.
не відбулися за відсутністю кворуму

Оголош_на_18.05.2015Акціонер

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 року

03359658_1_2015