Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року

«Про зміну депозитарної установи»

«Про зміну депозитарної установи»

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (код ЄДРПОУ 03359658) повідомляє Вас про обрання Наглядовою Радою ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» нової депозитарної установи із зазначенням її реквізитів (повне найменування — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М», код ЄДРПОУ 23508273, місцезнаходження 04119 м.Київ вулиця Дегтярівська, будинок 21 літера А, телефони контактної особи – (044) 364 32 08, контактна особа – Директор ТОВ «ІНВЕСТ-М» Дух Володимир Степанович).

Встановлена Наглядовою Радою ПрАТ «АГРОФІРМА ТРОЯНДА» дата припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів №Е-2/2010 від 25.06.10р. з попередньою депозитарною установою – ТОВ «ПЕРШИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ АЛЬЯНС» 29 вересня 2017 року.

З повагою,

Директор Обрізків Р.Л.

Листи_акціон_розміщ на сайті ТР

Скасування реєстрації випуску облігацій ПрАТ «Агрофірма «Троянда» cepiї А

Скасування реєстрації випуску облігацій ПрАТ «Агрофірма «Троянда» cepiї А

Распоряжение

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року

03359658_2_2017

Протокол про підсумки голосування на Річних загальних зборах 27 квітня 2017 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

Протокол про підсумки голосування на Річних загальних зборах 27 квітня 2017 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

Підсумки_ голос_Кумулятивного_Публік на сайт ТРОЯН

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

03359658_10.05.2017_publication

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

03359658_27.04.2017_publication

Квартальная информация за 1 квартал 2017 года

Квартальная информация за 1 квартал 2017 года

03359658_1_2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

03359658_2016

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (Річних).

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

(Річних)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРОФІРМА “ТРОЯНДА” (код за ЄДРПОУ 03359658, місцезнаходження: Україна, 04123, м. Київ, вулиця Осиповського, будинок 1-А) (надалі-Товариство) повідомляє про скликання Річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Загальні збори), які відбудуться 27 квітня 2017 року о 8 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Осиповського, буд. 1-А, другий поверх, кімната № 19.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 7 год. 40 хв, закінчення реєстрації акціонерів: 7 год. 55 хв. у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань, винесених на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії та визначення терміну на який вони обираються.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Міщенко Віту Василівну та Черній Галину Мефодіївну(в особі представника Гладченко Оксани Леонідівни). Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих Загальних зборів.

 1. Обрання Голови Загальних зборів, секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів  акціонерів Федоришину Людмилу Микитівну, секретарем – Мадана Олександра Васильовича.

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Ухвалити запропонований регламент проведення Загальних зборів: час на доповідь – до 10 хвилин; виступ по Порядку денному – до 15 хвилин; виступ в дебатах – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. Форма голосування – за допомогою бюлетенів.

 1. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

 1. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

 1. Затвердження розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Питання щодо розподілу прибутку не розглядати. Прибуток товариства за 2016 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

 1. Затвердження розміру річних дивідендів та про їх виплату з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: За результатами діяльності Товариства в 2016 р, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії за 2016 рік задовільною.

 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, визначені Статутом Товариства.

 1. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на його підписання та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директору Товариства з правом передоручення третім особам.

Проект рішення: Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» в новій редакції та надати повноваження на його підписання та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директору Товариства Москаленку Ігорю Вікторовичу з правом передоручення третім особам.

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість та попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (по 26 квітня 2018 року включно), затвердження яких відноситься до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість та попередньо надати згоду про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (по 26 квітня 2018 року включно), затвердження яких відноситься до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства, гранична сукупна вартість таких правочинів — 2000000,00 тис. грн., в тому числі, але не обмежуючись правочини, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії та інших правочинів. Підтвердити, що такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов’язаних з ними.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА».

( тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

2016 р.

Попередній

2015 р.

Усього активів

582978

798499

Основні засоби

171

1729

Довгострокові фінансові  інвестиції

Запаси

175081

232413

Сумарна дебіторська заборгованість

259058

4928

Грошові кошти та їх еквіваленти

4515

14859

Нерозподілений прибуток

(203507)

(468198)

Власний капітал

(5933)

117911

Статутний капітал

53030

53030

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

588911

680588

Чистий прибуток

273281

(23657)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

212119400

212119400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

38

41

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах на 24 годину «21» квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (уповноважених представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься за місцем їх проведення у зазначені вище дату та час. Для участі в Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

До дати проведення Загальних зборів, з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери (їх уповноважені представники) за письмовим зверненням можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, кімната № 18) з 9 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. кожного робочого дня (з понеділка по п’ятницю) та в день проведення Загальних зборів–у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами–Директор Москаленко Ігор Вікторович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://troianda.com.ua Телефон для довідок: (044) 430-14-30

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковане 27.03.2017 року в офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 (2563).

Директор ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» Москаленко І.В.